Stanovy

ČI. l

 1. Občanské sdružení KHER, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ"), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Čl. II

Základní ustanovení

 1. Název KHER se s ohledem na § 216 NOZ mění na KHER, z. s. (dále též „spolek").
 2. Sídlo spolku: Veverkova 1172/33, 170 00 Praha 7
 3. KHER, z. s., je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

ČI. III

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 1. KHER, z. s., je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je: a) podpora literatury a orální historie Romů a dalších marginalizovaných skupin, b) rozšiřování odborných a popularizačních děl o Romech, c) podpora romštiny jakožto svébytného jazyka, d) zpřístupnění literatury a orální historie Romů a dalších marginalizovaných skupin veřejnosti a zvýšení povědomí o těchto skupinách, e) obohacení literatury české provenience o literární tvorbu produkovanou Romy, f) zvyšování povědomí o Romech a dalších marginalizovaných skupinách ve vzdělávacím systému, g) propojování romské menšiny a majority, h) rozšíření spektra perspektiv nahlížení na Romy a další marginalizované skupiny, i) rozvoj občanské společnosti, j) zvyšování tolerance a podpora kulturní rozmanitosti ve společnosti k) vytváření platformy pro setkávání romských spisovatelů.

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování účelu popsaného výše, coby společného zájmu jeho členů, a to zejména prostřednictvím: a) nakladatelské činnosti — vydáváním elektronických a tištěných knih s tvorbou romských autorů a dalších marginalizovaných skupin, vydáváním odborných a popularizačních děl o Romech, b) vydávání periodického tisku, c) vydávání překladové literatury Romů a dalších marginalizovaných skupin, d) sběrem orální historie a jejím zpřístupňováním veřejnosti prostřednictvím elektronických a tištěných knih, e) zpřístupňování literatury a orální historie Romů, dalších marginalizovaných skupin a popularizačních děl prostřednictvím elektronických médií, f) realizace akcí otevírajících téma Romů a dalších marginalizovaných skupin na školách, g) realizace akcí zprostředkujících literární tvorbu Romů veřejnosti a podněcujících diskusi mezi autory, zainteresovanými subjekty, publikem a veřejností, h) realizace akcí zprostředkujících veřejnosti další uměleckou tvorbu Romů či Romům se věnující, i) realizace akcí pro romské spisovatele poskytujících prostor pro sdílení zájmu a výměnu zkušeností.

 2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Předmětem podnikání spolku je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona.

 3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

ČI. lV

Členství 1. Druhy členství a podmínky členství ve spolku Řádné členství a) Členství ve spolku je dobrovolné. b) Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí s těmito stanovami a s cíli sdružení. c) Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. d) Fyzická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí předsedy spolku o přijetí její žádosti o členství. Předseda spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku. e) Žádost o členství obsahuje: jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefonní spojení, prohlášení o souhlasu se stanovami a podpis uchazeče.

Čestné členství a) Čestným členem může být fyzická či právnická osoba, která souhlasí s posláním spolku, hájí jeho dobré jméno a podporuje činnost spolku při uskutečňování jeho cílů. b) Čestné členství vzniká a zaniká rozhodnutím výkonné rady.

 1. Řádné a čestné členství ve spolku zaniká: a) dobrovolné vystoupení člena - doručením písemného oznámení řádného či čestného člena o ukončení členství, b) úmrtím řádného či čestného člena spolku, c) zánikem spolku, d) vyloučením řádného či čestného člena spolku — členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. Předseda spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku nebo stanovy. e) Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě předsedovi spolku, který je povinen návrh předložit valné hromadě. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 2. Práva a povinnosti řádných a čestných členů

Řádný člen (dále jen „člen") spolku má právo: a) podílet se na činnosti spolku, b) volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů, c) účastnit se a rozhodovat na jednáních valné hromady, d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání, e) být informován o všech činnostech spolku.

Čestný člen („čestný člen") spolku má právo: a) účastnit se jednání valné hromady s hlasem poradním, b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

Řádný člen spolku má povinnost: a) dodržovat stanovy spolku, b) plnit usnesení orgánů spolku, c) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody, d) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Z čestného členství nevyplývají žádné povinnosti. 4. Řádní ani čestní členové neručí za případné dluhy spolku.

ČI. V

Orgány spolku 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: a) valná hromada jako orgán nejvyšší b) předseda jako orgán statutární c) tajemník d) kontrolní komise

ČI. Vl

Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni řádní členové spolku. 2. Valnou hromadu svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Všem členům sdružení zašle písemné oznámení o konání valné hromady. 3. Valná hromada je svolána v případě, požádá-li o to předsedu více než třetina členů, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Nesvolá-li předseda spolku zasedání valné hromady do 30 dnů od doručení žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám. 4. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit. 5. Do působnosti valné hromady náleží: a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, b) volí a odvolává předsedu a členy kontrolní komise, c) schvaluje rozpočet předkládaný předsedou, d) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předchozí rok předkládanou předsedou, e) schvaluje výsledek hospodaření spolku, f) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení, g) schvaluje koncepci a strategii spolku a jeho cíle a úkoly na příští období, h) rozhoduje o zániku spolku.

 1. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Hlasy čestných členů jsou pouze poradní.
 2. Valná hromada rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných členů spolku. Rozhodnutí o změně stanov, vyloučení člena a zrušení spolku musí být odhlasováno nejméně dvěma třetinami přítomných řádných členů spolku.
 3. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaká byla přijata usnesení, počet zúčastněných členů, kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

ČI.VII

Předseda spolku 1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutími valné hromady. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí. 2. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis. V obchodních případech, kterými se spolek zavazuje k plnění ve výši 100 000 Kč a více, o tomto vznikne písemný záznam (např. průvodní list objednávky/faktury), do nějž připojí na znamení souhlasu svůj podpis předseda spolku a tajemník spolku, v případě nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci jednoho z nich či obou osoby k podpisu zmocněné podle bodu 5 článku VII. 3. Předseda je volen valnou hromadou z řádných členů spolku. Funkční období předsedy je pětileté. 4. V době nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci předsedy přebírá jeho pravomoci a působnosti tajemník spolku. 5. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. 6. Ke kompetencím předsedy patří: a) svolávání a vedení valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, zajištění pořízení zápisu z jejího jednání, b) přezkoumání a schvalování rozpočtu a roční závěrky hospodaření, c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku, d) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr, zajišťovat dohled nad zaměstnanci spolku. e) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení, f) schvalovat interní organizační normy spolku.

 1. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

ČI. VIII

Tajemník 1. Tajemník je volen valnou hromadou z řádných členů spolku na dobu neurčitou. 2. Tajemník spolku: a) je podřízen předsedovi spolku, úzce spolupracuje s předsedou spolku, b) v případě potřeby (nepřítomnost předsedy, neschopnosti vykonávat funkci) přebírá tajemník pravomoci a působnost statutárního orgánu - předsedy, c) vede běžnou agendu spolku dle instrukcí předsedy, d) účastní se schůzí valné hromady.

 1. V době nepřítomnosti nebo neschopnosti tajemníka spolku vykonávat funkci se postupuje dle bodu 5 čl. VII.“

ČI. lX

Kontrolní komise 1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku vedeny řádně a vykonává-li činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku. 2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu. 3. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté. 4. Členy kontrolní komise volí a odvolává valná hromada z řad členů spolku. 5. Kontrolní komise volí ze svého středu zástupce, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům spolku a členům spolku. 6. Kontrolní činnosti spolku provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku či členů spolku. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti. 7. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: a) kontrola hospodaření spolku, b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů spolkem.

 1. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu předsedu a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

ČI. X

Majetek a hospodaření 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména ze státních příspěvků a dotací, nadačních grantů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k  inancování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv a dohod. 4. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti. 5. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušeného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

Stanovy ve znění schváleném valnou hromadou dne 4. 9. 2020.

Předsedkyně spolku Mgr. Radka Patočková

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze