Stanovy

Stanovy občanského sdružení KHER

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: KHER (dále jen „sdružení“) Sídlo: Veverkova 1172/33, Praha 7, 170 00

Čl. 2

Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
2. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
3. Sdružení je apolitickým a nezávislým subjektem.

Čl. 3

Cíle a činnost sdružení

1. Cíle Sdružení jsou:
a) podpora literatury a orální historie Romů a dalších marginalizovaných skupin,
b) rozšiřování odborných a popularizačních děl o Romech,
c) podpora romštiny jakožto svébytného jazyka,
d) zpřístupnění literatury a orální historie Romů a dalších marginalizovaných skupin veřejnosti a zvýšení povědomí o těchto skupinách,
e) obohacení literatury české provenience o literární tvorbu produkovanou Romy,
f) zvýšování povědomí o Romech a dalších marginalizovaných skupinách ve vzdělávacím systému,
g) propojování romské menšiny a majority,
h) rozšíření spektra perspektiv nahlížení na Romy a další marginalizované skupiny,
i) rozvoj občanské společnosti,
j) zvyšování tolerance a podpora kulturní rozmanitosti ve společnosti.
k) vytvoření platformy pro setkávání romských spisovatelů.
2. Činnosti Sdružení:
a) nakladatelská činnost – vydávání elektronických a tištěných knih s tvorbou romských autorů a autorů z dalších marginalizovaných skupin,
b) nakladatelská činnost – vydávání odborných a popularizačních děl o Romech,
c) vydávání periodického tisku,
d) vydávání překladové literatury Romů a dalších marginalizovaných skupin,
e) sběr orální historie a její zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím elektronických a tištěných knih,
f) zpřístupňování literatury a orální historie Romů nebo dalších marginalizovaných skupin a odborných a popularizačních děl prostřednictvím elektronických médií,
g) realizace akcí otevírajících téma Romů a dalších marginalizovaných skupin na školách,
h) realizace akcí zprostředkujících literární tvorbu Romů veřejnosti a podněcující diskusi mezi autory, zainteresovanými subjekty, publikem a veřejností,
j) realizace akcí zprostředkujících veřejnosti další uměleckou tvorbu Romů či Romům se věnující,
k) realizace akcí pro romské spisovatele poskytujících prostor pro sdílení zájmu a výměnu zkušeností.

Čl. 4

Podmínky členství, druhy členství, vznik a zánik členství

1. Druhy členství a podmínky členství

Řádné členství ve sdružení:
a) Členství ve sdružení je dobrovolné.
b) Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí s těmito stanovami a s cíli sdružení.
c) Členství vzniká dnem schválení žádosti o přijetí do sdružení, která obsahuje: jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, telefonní spojení, prohlášení o souhlasu se stanovami a podpis uchazeče. O žádosti o přijetí do sdružení rozhodne výkonná rada, a to nejpozději do 30 dnů od data doručení žádosti.

Čestné členství ve sdružení:
a) Čestným členem může být fyzická či právnická osoba, která souhlasí s cíli sdružení, hájí jeho dobré jméno a podporuje činnost sdružení při uskutečňování jeho cílů.
b) Čestné členství vzniká a zaniká rozhodnutím výkonné rady.

2. Řádné a čestné členství ve sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení řádného či čestného člena o tom, že vystupuje ze sdružení,
b) úmrtím řádného či čestného člena sdružení,
c) zánikem sdružení,
d) vyloučením řádného či čestného člena sdružení na základě rozhodnutí výkonné rady v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výkonnou radou sdružení porušuje tyto stanovy.

Čl. 5

Práva řádných a čestných členů

1. Řádný člen (dále jen „člen“) sdružení má právo:
a) podílet se na činnosti sdružení,
b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
c) účastnit se a rozhodovat na jednáních valné hromady,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
e) podávat písemné stížnosti orgánům sdružení a žádat jejich vyjádření,
f) být informován o všech činnostech sdružení prostřednictvím pravidelných jednání.
2. Čestný člen (dále „čestný člen“) sdružení má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady s hlasem poradním,
b) účastnit se na zvláštní pozvání jednání výkonné rady s hlasem poradním,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení.

Čl. 6

Povinnosti řádných a čestných členů

1. Řádný člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) plnit usnesení orgánů sdružení,
c) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody,
d) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.
2. Z čestného členství nevyplývají žádné povinnosti.

Čl. 7

Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří :
a) Valná hromada,
b) Výkonná rada,
c) Předseda.

Čl. 8

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Tvoří ji všichni řádní členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výkonná rada dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Všem členům sdružení zašle emailem písemné oznámení o konání valné hromady a plánovanou agendu.
4. Valná hromada je svolána v případě, požádá-li o to výkonnou radu více než třetina členů, a to nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti.
5. Valná hromada:
a) schvaluje stanovy sdružení a změny těchto stanov,
b) volí a odvolává výkonnou radu,
c) schvaluje rozpočet předkládaný výkonnou radou,
d) schvaluje zprávu o činnosti sdružení předkládanou výkonnou radou a účetní závěrku za předešlý rok,
e) schvaluje koncepci a strategii sdružení a jeho cíle a úkoly na příští období,
f) rozhoduje o zániku sdružení.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Hlasy čestných členů jsou pouze poradní.
8. Valná hromada rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných členů sdružení. Rozhodnutí o změně stanov, vyloučení člena a zrušení sdružení musí být odhlasováno nejméně dvěma třetinami přítomných řádných členů sdružení.
9. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, jenž je emailem doručen všem členům sdružení. V zápisu je uveden počet zúčastněných členů sdružení, výsledky hlasování a schválené závěry.

Čl. 9

Výkonná rada

1. Výkonná rada je výkonným a řídícím orgánem sdružení a za svou činnost se zodpovídá valné hromadě. Výkonná rada je nejvyšším orgánem sdružení v období mezi schůzemi valné hromady.
2. Výkonná rada má nejméně 3 členy, které volí valná hromada z řad členů sdružení. Počet členů rady stanovuje valná hromada před vlastní volbou. Členové rady jsou voleni na dobu 1 roku.
3. Výkonnou radu svolává předseda, a to nejméně 4x ročně.
4. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna prostá většina jejích členů. Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje dodatečný hlas předsedy.
5. Z jednání rady se pořizuje zápis, který se doručí všem členům sdružení.
6. Výkonná rada řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady a plní úkoly uložené jí valnou hromadou.
7. Výkonná rada:
a) volí ze svých členů předsedu sdružení,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) připravuje podklady pro zasedání valné hromady,
e) schvaluje písemné materiály,
f) hospodaří s majetkem a finančními prostředky sdružení,
g) je oprávněna rozhodovat o všech věcech sdružení, které nejsou vyhrazeny k rozhodování valné hromadě.
h) rozhoduje o počtu členů sdružení,
i) rozhoduje o přijetí člena sdružení, rozhoduje o zrušení členství,
j) rozhoduje o udělení čestného členství a o zrušení čestného členství.
8. Funkce člena výkonné rady zaniká:
a) pokud je odvolán valnou hromadou nebo výkonnou radou. Jeho funkční období vyprší dnem počátku funkčního období nově zvoleného člena výkonné rady,
b) ukončením členství ve sdružení; obnovením členství ve sdružení není obnovena funkce člena výkonné rady,
c) písemným oznámením o svém odstoupení z funkce člena výkonné rady předsedovi; odstupuje-li z funkce předseda, předává oznámení o odstoupení z funkce k rukám všech členů výkonné rady.

Čl. 10

Jednání jménem Sdružení

1. Členové výkonné rady zastupují sdružení navenek a jednají samostatně jeho jménem v souladu s rozhodnutím výkonné rady a valné hromady.
2. Je-li pro právní úkon, který činí výkonná rada, předepsána písemná forma, je třeba podpisu kteréhokoliv z členů výkonné rady.
3. Výkonná rada může své jednotlivé členy pověřit určitou oblastí činnosti, za kterou je potom pověřený člen výkonné radě odpovědný.
4. Výkonná rada může na základě plné moci pověřit zastupováním sdružení i jiné fyzické a právnické osoby

Čl. 11

Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výkonnou radou a schváleného valnou hromadou.
2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností může výkonný výbor zřídit funkci hospodáře.
3. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy v pokladně, případně na účtech sdružení. Disponovat s finančními prostředky sdružení mohou pouze členové výkonné rady a hospodář.
4. Příjmy sdružení jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) účelové a jiné dotace a granty,
c) výnosy majetku,
d) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
e) členské příspěvky, pokud jsou stanoveny.
5. Sdružení může dle platných zákonů ČR vyvíjet hospodářskou činnost. Příjmy získané touto činností využije pro naplnění poslání a realizaci svých cílů uvedených v článku 3.
6. Veškeré získané zdroje použije sdružení pro realizaci svých cílů uvedených v čl. 3.
7. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3.

Čl. 12

Zánik sdružení, způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

1. Sdružení zaniká
a) rozhodnutím valné hromady o zániku sdružení, případně o jeho sloučení s jiným sdružením,
b) na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra
2. V případě zániku sdružení rozhodne valná hromada o způsobu vypořádání majetku mezi jeho členy.

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou závazné pro všechny řádné členy sdružení.
2. Změny stanov lze provést dodatkem ke stanovám, který schválí valná hromada.
3. Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení KHER dne 9. 3. 2012
4. Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.