U babičky

Metodika k textu Vlado Oláha Domov


U babičky

 

Cílová skupina

1. období 1. stupně ZŠ

 

Cíl

• seznámení se s dílem Vlado Oláha

• nácvik hlasitého čtení

• vztah k prarodičům

• kresba místnosti

• práce s romským textem

• podpora budování pozitivního vztahu k romštině

 

Využití

• český jazyk

• výtvarná výchova

• etická výchova

 

Pomůcky

kreslicí čtvrtky, voskovky/pastelky, počítač s internetovým připojením a reproduktory

 

1. Žáci přečtou hromadně nahlas celý text. Poté v něm vyhledají všechna místa, kde autor vzpomíná na svou babičku.

 

Domov

Vlado Oláh

 

V našem domku měli dědeček a babička

velikou pec. Na peci jsem sedával, spával,

četl si a kreslil. Babička jednou za měsíc

pekla chleba. Moje babička se jmenovala

Maria. V létě chodívala bosa.

V zástěře pro nás, pro děti svých dětí, jídlo

nosila. Moje babička mne do školy vodila

a dávala mi korunu na žemle. Svým

laskavým srdcem mi cestu ukázala. A já jí

uvěřil.

 

Andre amaro kher

Vlado Oláh

 

Andre amaro kher le papus la baba baro

bov esas. Pro bov me bešavas, sovavas,

genavas the čitraravas. E baba jekhvar

čhoneste o maro pekelas. Mira babakero

nav sas Maria. Ňilaje pindrangi phirelas

. Andre lekeťica amenge, le čhavengre

čhavenge o chaben hordinelas. Miri baba

andre škola man ledžalas, pro žemliki man

koruna delas. Bare lačhe jilestar mange o

drom sikhaďa. Me lake paťanďom.

 

 

2. Babiččin pokoj

Žáci přeloží čtvrtku papíru na poloviny. Do jedné části nakreslí místnost s babiččinou velikou pecí, do druhé části nakreslí pokoj své vlastní babičky. Žáci si navzájem představí své obrázky a srovnají oba pokoje. Z obrázků je možné udělat ve třídě výstavu.

 

3. Žáci plní následující úkoly:

• Vypíší slovesa určující činnosti, které se dají dělat na peci.

• Najdou v textu, jak se jmenovala babička.

• Odpoví na otázky:

- Jak se jmenuje vaše babička?

- Pro koho nosila babička jídlo v zástěře?

- Nosí se jídlo v zástěře i dnes? V čem se nosí?

- Jak chápete spojení „laskavým srdcem ukázat cestu"?

- Proč máme rádi svoje babičky?

- Povídetej kamarádovi/kamarádce o své babičce.

 

4. Obrázek pro babičku

Žáci namalují obrázek pro babičku, aby věděla, že na ni myslí.

 

Volitelná aktivita pro třídy s vyšším podílem romských dětí

 

5. Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.

Žáci dostanou romskou verzi textu. Text si sami projdou a podtrhnou slova, která znají nebo jsou jim povědomá. Napíší je na tabuli a zkusí společně odhadnout, co znamenají.

 

Žáci následně odpovídají na otázky:

• Jak se vám romština četla?

• Už jste se někdy s psanou romštinou setkali?

• Už jste někdy zkoušeli romsky psát? V jaké situaci?

• Jak rozumíte přísloví „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem"?

• Myslíte si, že může být znalost více jazyků výhodou? V čem?

• Kolik jazyků umíte vy?

• Jaké jazyky byste rádi uměli a proč?

• Může být výhodou umět mluvit romsky? Proč?

 

Pokud se ve třídě vyskytují také žáci ze skupiny olašských Romů (text je totiž psán východoslovenskou varietou romštiny, která je od té olašské odlišná), je možné zařadit následující otázky:

• Jak jste textu v této romštině rozuměli?

• Dokázali byste popsat, v čem je tato romština jiná?

• Vyhledejte slova, kterým rozumíte, a řekněte spolužákům, jak by se řekla ve vaší romštině.

 

6. Domov

Na závěr hodiny pustí učitel žákům audioverzi romského i českého textu, jež jsou k dispozici v audiosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER www.kher.cz formou odkazu na Youtube.

 

Poznámka pro učitele k práci s romštinou:

Cílem této aktivity je zejména podpořit sebevědomí romských žáků a podpořit jejich pozitivní postoj k romštině jako jazyku, který je rovnocenný jazykům dalším. Je ale důležité k tomuto tématu přistupovat obzvlášť citlivě. Celá řada romských dětí dnes již z různých důvodů v romštině kompetentní není, mohou se současně před svými spolužáky stydět. Je proto důležité žáky v případě, že s romštinou chtít pracovat nebudou, nenutit. Aktivity s romským textem ale mohou být také naopak možností, jak podpořit pozitivní vztah romských dětí k romskému jazyku, a tím pádem i k vlastní identitě a přijetí svého romství v pozitivním světle. A to právě tím, že učitel prací s romštinou postaví tento jazyk na roveň jazykům ostatním a ukáže, že má romština (a romské téma obecně) ve škole své legitimní místo.

Problém s prací s romštinou může nastat, pokud se ve třídě vyskytují děti z různých subetnických skupin Romů (například olašští, maďarští nebo další Romové). Mezi jednotlivými skupinami často panuje nevraživost, může se tedy objevit také nechuť dětí z některých skupin pracovat s textem v jazyce jiné skupiny. Více informací o problematice užívání romštiny ve výuce a situaci romštiny v ČR najdete v úvodu k této publikaci.

 

 

 

Tato metodika online je bez zdrojových textů. Není tedy úplná slouží pouze pro ulehčení práce učitelům při přípravě pracovních listů. Těm, kteří příručku ROZUMMĚNÍ nečetli, doporučujeme si ji zdarma stáhnout ZDE.

 

 TOPlist