Každý má své povinnosti

Metodika k textu Vlado Oláha Na pastvě


Každý má své povinnosti


Cílová skupina

1. období 1. stupně

 

Cíl

• seznámení se s dílem Vlado Oláha

• nácvik čtení

• orientace na mapě

• určování času v přírodě

• uvědomování si a plnění povinností doma i ve škole

• tvorba vět jednoduchých

• práce s romským textem

• podpora budování pozitivního vztahu k romštině

 

Využití

• český jazyk

• prvouka

• výtvarná výchova

• hudební výchova

 

Pomůcky

pastelky/voskovky,čtvrtky kreslicího papíru, výtvarné potřeby, materiál na výrobu loutek a kulis, počítač, internetové připojení a reproduktory

 

1. Žáci si hromadně sami pro sebe přečtou českou verzi textu.

 

Na pastvě

Vlado Oláh

 

Můj děda byl obecním pastýřem. Bydleli

jsme v pastoušce, nedaleko ní tekla říčka –

Ondava. Když jsem povyrostl a

s dědečkem jsem chodíval na louku, krávy

jsem pásával. Polní ptáčci pro mne zpívali,

v říčce Ondavě chytal jsem ryby a pak je

pekl, vodička studená, z ní jsem se napil,

čistá byla jak slzy. Vzal jsem klacík,

zapíchl do země. Podle něj jsem poznal,

kolik je hodin. Jak bylo jedenáct, hnal jsem

krávy z pastvy.

 

Paštiris

Vlado Oláh

 

O papu esas paštiris le foroskero. Bešahas

andre paštirňa, nadur latar džalas o paňi – e

Ondava. Sar bariľom, le papuha phiravas

pro maľi, le gurumňen pašinavas.

Malengre čirikle mange giľavenas, andro

paňi Ondava le mačhen chudavas, paľis len

pekavas, šilalo paňori, andal late pijavas –

žužo sas sar o apsa. Lavas kaštoro, andre

phuv thovás, pal oda džanavas keci ori. Sar

sas dešujekh le gurumňen pal e maľa

tradavas.

 

Žáci následně odpoví na otázky:

• Kde bydlela dědečkova rodina?

• Popište, jak asi dědečkova pastouška vypadala? Jak si ji představujete?

• Kolik lidí páslo krávy?

• Co měli hlídači krav obvykle k svačině?

• Jak určovali čas návratu?

• Co všechno nám slouží k určování času?

• Jak určujete čas vy? A jak v případě, že nemáte u sebe hodinky, mobil a další přístroje?

• Jaké měl hlavní hrdina povinnosti?

• Máte doma povinnosti i vy? Jaké?

• Máte povinnosti také ve škole? Proč?

• Vyhledejte na mapě Slovenska, ve které části dědečkova rodina bydlela.

• Proč se asi děj odehrává na Slovensku?

Poznámka pro učitele: Autor pochází ze Slovenska, odkud se potom přestěhoval do Čech. Většina Romů, kteří dnes v České republice žijí, pocházejí ze Slovenska a do Čech přišli zejména po druhé světové válce za prací. Původní Čeští Romové byli téměř vyhlazeni v koncentračních táborech.


2. Žáci se rozdělí do dvojic, text si přečtou ještě jednou. Jeden z textu vypíše podstatná  jména, druhý vypíše slovesa. Společně z vybraných slov vytvoří věty jednoduché.

 

3. Žáci vypracují následující úkoly:

• Žáci vysvětlí přirovnání – „čistá byla jak slzy".

• Žáci vytvoří k textu ilustraci.

 

4. Krávy, krávy

Žáci si společně zazpívají píseň z dílny Svěrák – Uhlíř: Krávy, krávy.

Videoklip k písni najdete ve videosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER www.kher.cz.

 

5. Loutkové divadlo – Dětské patálie Vlado Oláha

• Učitel dětem přečte medailon romského spisovatele Vlado Oláha, který je také autorem rytmizované prózy Na pastvě. Zeptá se žáků, co je na medailonu zaujalo.

• Učitel přečte medailon ještě jednou po odstavcích. Žáci po každém z nich shrnou, co se dozvěděli.

• Každý ze žáků bude mít při příští hodině výtvarné výchovy za úkol vytvořit jednu z postaviček nebo rekvizit vystupující v autorově vypravování o svém dětství (v medailonu autora). Všichni společně potom vytvoří dědečkovu pastoušku, ve které autor vyrůstal, a hotové loutky spolu s rekvizitami a domečkem/pokojem vystaví ve třídě.

• V případě zájmu mohou žáci obohatit autorův životní příběh o detaily a zahrát si pomocí vytvořených loutek epizodu z jeho života.

 

6. Paštiris/Pastýř

Učitel pustí žákům namluvenou romskou verzi textu. Ta je k dispozici v audiosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER www.kher.cz formou odkazu na Youtube. Pokud jsou ve třídě žáci, kteří romsky umí nebo aspoň částečně rozumí, může se učitel citlivě zeptat, zda se mohou podělit se spolužáky o to, o čem vyprávění bylo.

Učitel na závěr pustí českou audioverzi.

 

Poznámka pro učitele k práci s romštinou:

Cílem této aktivity je zejména podpořit sebevědomí romských žáků a podpořit jejich pozitivní postoje k romštině jako jazyku, který je rovnocenný jiným jazykům. Je ale důležité k tomuto tématu přistupovat obzvlášť citlivě. Celá řada romských dětí dnes již z různých důvodů v romštině kompetentní není, mohou se současně před svými spolužáky stydět. Je proto důležité žáky v případě, že s romštinou nebudou chtít pracovat, nenutit. Aktivity s romským textem ale mohou být také naopak možností, jak podpořit pozitivní vztah romských dětí k romskému jazyku, a tím pádem i k vlastní identitě a přijetí svého romství v pozitivním světle. A to právě tím, že učitel prací s romštinou postaví tento jazyk na roveň jazykům ostatním a ukáže, že má romština (a romské téma obecně) ve škole své legitimní místo.

Problém s prací s romštinou může nastat, pokud se ve třídě vyskytují děti z různých subetnických skupin Romů (například olašští, maďarští nebo další Romové). Mezi jednotlivými skupinami často panuje nevraživost, může se tedy objevit také nechuť dětí z některých skupin pracovat s textem v jazyce jiné skupiny. Více informací o problematice užívání romštiny ve výuce a situaci romštiny v ČR najdete v úvodu k této publikaci.

 

 

Tato metodika online je bez zdrojových textů. Není tedy úplná slouží pouze pro ulehčení práce učitelům při přípravě pracovních listů. Těm, kteří příručku ROZUMMĚNÍ nečetli, doporučujeme si ji zdarma stáhnout ZDE.


 

 TOPlist