Hádanka

Metodika k hádance z knihy Naše abeceda


Hádanka


Danda parne, danda kale,

ča la kikiden, čhavale,

ko la lačhes kikidela,

šukar giľi bašavela.

 

Bílé zuby, černé zuby,

jen ji zmáčkněte chlapci,

kdo bude správně mačkat,

tomu zahraje pěknou písničku.

 

(řešení: harmonika)


Cílová skupina

5. ročník

 

Cíl

• četba textu s porozuměním

• práce se slovy

• hledání přesných významů slov

• rozšiřování slovní zásoby

• vypravování

• rozvíjení fantazie pantomimou

 

Využití

• český jazyk

• výtvarná výchova

• hudební výchova,

• pohybová výchova

 

Pomůcky

obrázky hudebních nástrojů, počítač s reproduktory, internet

 

1. Učitel žákům pustí veršovanou hádanku v romštině i češtině jako audio z audiosekce příručky na webových stránkách www.kher.cz. Žáci vysvětlí obsah básně/hádanky, co se v ní odehrává (ne však její řešení).

 

Volitelná aktivity pro třídy s větším podílem romských žáků

 

2. Učitel žákům rozdá vytištěná slova hádanky (romsky i česky). Pokud jsou ve třídě žáci kompetentní v romštině, zeptá se učitel třídy na následující otázky:

• Poznali jste, o jaký jazyk se jedná? Podle čeho?

• Rozuměli jste hádance v romštině?

• Pokud jste nerozuměli, jsou v ní některá slova, která vám jsou povědomá?

• Už jste se někdy setkali s psanou romštinou?

• Zkoušeli jste už něco romsky psát?

• Mluví někdo z vašeho okolí romsky?

 

Pomůcka pro učitele: Pro případ, že by žáci zmiňovali slova, kterým rozumějí, a vysvětlovali jejich význam, přikládáme také doslovný překlad po slovech tak, aby učitel věděl, co která slova v textu znamenají. Romskou verzi je možné přečíst foneticky.


Danda parne, danda kale,

Zuby bílé, zuby černé,

 

ča la kikiden, čhavale,

jen ji zmáčkněte, chlapci,

 

ko la lačhes kikidela,

kdo ji správně zmáčkne,

 

šukar giľi bašavela.

pěknou píseň zahraje

 

3. Žáci vytleskají rytmus. Pokud bude dobrá nálada ve třídě, žáci mohou zkusit říct si společně (a vytleskat rytmus) i romskou verzi.

 

4. Žáci v české verzi v každém verši podtrhnou klíčové slovo a vysvětlí, co přesně znamená, kde se s ním můžeme setkat:

 

 

5. Učitel se žáků zeptá na řešení hádanky. Ti své tipy zdůvodní.

 

6. Co znamená, že je hádanka lidová?

 

7. Proč hádanky vznikají? Žáci zatrhnou správnou odpověď.

a) pro zábavu,

b) z hladu,

c) z nutnosti sdělit něco závažného.

 

8. Žáci vymyslí vlastní hádanku. Tu potom představí třídě, která se snaží řešení uhodnout.

 

9. Žáci si z vyjmenovaných nadpisů vyberou jeden a napíší k němu krátký příběh:

a) HARMONIKA, KTERÁ BYLA VESELÁ

b) HARMONIKA BEZ ZUBŮ

c) JAK JSEM ZAČAL HRÁT

 

10. Žáci nakreslí obrázkovou osnovu příběhu.

 

11. Hudební karty

Každý žák/dvojice/skupinka si vytáhne z pytlíku kartičku s namalovaným hudebním nástrojem (klavír, trubka, basa, cimbál, harfa, píšťalka, housle, kytara, atd.) a znázorní ho pantomimou ostatním dětem/dvojicím/skupinám, které budou hádat, o jaký nástroj se jedná.

 

Varianta úkolu č. 11 pro třídy s větším počtem romských žáků:


12. Romské hudební karty

Učitel vytvoří kartičky trojího druhu – jednu sadu s názvy hudebních nástrojů v češtině, druhou sadu s názvy hudebních nástrojů v romštině a třetí sadu s náčrty těchto hudebních nástrojů (e gitara/kytara, e cimbalma/cimbál, e lavuta/housle/, e bugova/basa, o klaviris/klavír, e klarineta/klarinet, e bubna/buben).

Každý žák si vylosuje jednu kartičku. Úkolem každého žáka bude najít k sobě zbývající dvě kartičky (jejichž nositelem je nějaký žák) a utvořit trojici.

Po splnění úkolu se žáci rozdělí tak, jak by se rozestavěli, kdyby s těmito nástroji tvořili hudební skupinu. Nakonec jednotlivé skupinky ostatním sdělí, jaký mají nástroj a jaký se pro něj naučili romský název.

 

Poznámka pro učitele k práci s romštinou:

Cílem této aktivity je zejména podpořit sebevědomí romských žáků a podpořit jejich pozitivní postoje k romštině jako jazyku, který je rovnocenný jazykům dalším. Je ale důležité k tomuto tématu přistupovat obzvlášť citlivě. Celá řada romských dětí dnes již z různých důvodů v romštině kompetentní není, mohou se současně před svými spolužáky stydět. Je proto důležité žáky v případě, že s romštinou chtít pracovat nebudou, nenutit. Aktivity s romským textem ale mohou být také naopak možností, jak podpořit pozitivní vztah romských dětí k romskému jazyku, a tím pádem i k vlastní identitě a přijetí svého romství v pozitivním světle. A to právě tím, že učitel prací s romštinou postaví tento jazyk na roveň jazykům ostatním a ukáže, že má romština (a romské téma obecně) ve škole své legitimní místo.

Problém s prací s romštinou může nastat, pokud se ve třídě vyskytují děti z různých subetnických skupin Romů (například olašští, maďarští nebo další Romové). Mezi jednotlivými skupinami často panuje nevraživost, může se tedy objevit také nechuť dětí z některých skupin pracovat s textem v jazyce jiné skupiny. Více informací o problematice užívání romštiny ve výuce a situaci romštiny v ČR najdete v úvodu k této publikaci.

Více informací najdete v úvodu této publikace.

 

 

Tato metodika online je bez zdrojových textů. Není tedy úplná slouží pouze pro ulehčení práce učitelům při přípravě pracovních listů. Těm, kteří příručku ROZUMMĚNÍ nečetli, doporučujeme si ji zdarma stáhnout ZDE.


 

 TOPlist