KHER startuje projekt Inkluze nebolí!

Projekt Inkluze nebolí! s podtitulem „Metodickou podporou pedagogů 1. a 2. stupně ZŠ k úspěšnému vzdělávání romských dětí" se skrze metodickou pomoc pedagogům obou stupňů ZŠ snaží o podporu setrvání romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu, který jim (na rozdíl od ZŠ praktických) umožňuje získat plnohodnotné, dále uplatnitelné vzdělání. Důvodem k realizaci projektu je situace v řadě českých škol – na jedné straně systémový požadavek na integraci a inkluzi romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu, na druhé straně omezené metodické možnosti a znalosti na straně pedagogů, kteří takové žáky vyučují. Přímou cílovou skupinou projektu jsou tedy pedagogové obou stupňů ZŠ, kteří jsou schopni – za dostatečné vnější podpory a individuálního zájmu - přispívat k úspěšnému vzdělávání svých žáků. Projekt záměrně zasahuje oba stupně ZŠ, jelikož hlavní vlny odchodů romských dětí mimo hlavní vzdělávací proud se dějí v první, třetí a šesté třídě - příčinou jsou přitom nedostatečné jazykové a sociální kompetence dítěte a ve vyšších ročnících navíc výchovné problémy, vycházející z odlišného jazykového a socio-kulturního prostředí, nikoliv nedostačující intelekt. (In: Analýza vzdělávacích potřeb romských dětí. GAC, 2007).

V první fázi projektu vznikne publikace obsahující po osmi metodických materiálech pro každý stupeň ZŠ, které budou pracovat s vhodně náročnými texty či nahrávkami (romská přísloví, říkanky, básně, písňové texty, pohádky, rozhovory, později povídky, autobiografická vyprávění, vzpomínková vyprávění, náročnější poezie apod.), pocházejícími od romských autorů. Metodiky budou mít za cíl posílení a prohloubení jazykových kompetencí v češtině, rozvíjení pojmového aparátu a abstraktního uvažování, jakož i sociálních kompetencí, které zejména činí romským dětem na 1. stupni obtíže. Stejně tak bude posílena čtenářská gramotnost, kritické myšlení, motivace ke vzdělávání, úcta či respekt ke kulturním a sociálním odlišnostem. Důraz bude kladen na práci s texty postihujícími různé aspekty života Romů, které mohou žákům sloužit jako podklad pro podnětnou diskusi, zamyšlení, sebeidentifikaci, nacházení sociálních vzorů i negativních modelů, apod. Učitel užíváním a zapojováním těchto metod do výuky také prokáže svébytnou a plnohodnotnou pozici romské literatury a podobných témat ve školství, ukáže přátelský přístup pedagoga a školy k romským žákům.

 

Na základě zájmu pedagogů bude do ZŠ distribuována tištěná verze publikace, pro ostatní bude volně dostupná ve formátu PDF na webových stránkách vzdělávacích institucí, jako je Centrum pro podporu inkluzivního vzdělávání, odbory školství při Krajských úřadech, Národní institut pro další vzdělávání, odborná periodika, sdružení KHER atd.

 

Po vydání metodické publikace se uskuteční série 3 seminářů pro 30 až 40 pedagogů. Semináře budou obsahovat seznámení s nově vydanou publikací, specifickými potřebami romských dětí, na které publikace reagovala, následovat bude praktický nácvik zvolených metodik. Semináře proběhnou v krajích s tradičně vyšším podílem romské minority - Ústeckém, Jihomoravském a Moravskoslezském.

 

Projekt je financován z dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2013 částkou 184 500 Kč.

 

 TOPlist